Kişisel Verilerin Korunması

TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:
• Doğalgaz satış sözleşmesinin kurulması ve ifası ile abonelik hizmetlerinin sunumu,
• Doğalgaz tüketim miktarlarının hesaplanması ve bu doğrultuda fatura düzenlenmesi, teyidi veya iptal edilmesi,
• Gelen ihbarların değerlendirilmesi ile acil durum yönetimi
• Ödeme/tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi,
• Aboneliğin sonlandırılmasına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi,
• Resmi kurum veya kuruşlara mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında bilgi verilmesi,
• Talep veya şikayetlerin yönetimi,
• Bilgi güvenliği ile bilgi doğrulama veya bilgi güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Kimlik doğrulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
• Şirket prosedürleri veya doğalgaz piyasasının düzenlenmesine ilişkin mevzuat ve diğer kanunlara uyum sağlanması,
• Hukuki süreçlerin takibi,
• İç kontrol ve denetim süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında iş ortalarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin detaylı bilgilere Politika’dan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından ürün hizmetlerimizin sunulması amacıyla elektronik ortamda, e-posta, Şirketimizin internet sitesi, telefon/çağrı merkezimiz fiziki ortamda müşteri hizmet merkezlerimiz aracılığıyla hukuki yükümlülük, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, meşru menfaat kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanacaktır.

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimiz iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.