Kariyer

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 

Zorlu Enerji Grubu, hedeflerine ulaşmasındaki en büyük kaynağının çalışanları olduğuna inanarak; vizyonu, misyonu, ilke ve değerlerini destekleyen sistemler yaratmakta; iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çabalamaktadır. İnsan kaynakları politikasını oluştururken Grup şirketlerine karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı, iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedeflemiştir. 

 

• İnsan kaynakları alanında kaliteli işler çıkarmaya,

• Grup şirketlerinin hedeflerine ulaşması için en etkin şekilde desteklemek adına insan kaynakları süreçlerini her zaman güncel tutmaya,

• İnsan kaynakları alanındaki tüm işlerde etkinliği ve verimliliği artırmaya,

• Çalışanlarına hizmet verirken, iletişim kurarken veya sistem geliştirirken teknolojiyi ve gelişmiş metodları kullanmaya,

• Çalışmak için uygun ortamlar hazırlamaya çalışır.

 

 

Zorlu Enerji Grubu, yetkin çalışanları bünyesine katmaya; yüksek potansiyelli çalışanları elde tutmaya gayret gösterir. Enerji sektörünün uzmanlarını şirket içinde yaratmak için eğitim, gelişim ve öğrenme faaliyetlerini destekler. 

 

Zorlu Enerji Grubu'nda personel departmanından insan kaynaklarına geçiş 2005 yılının sonlarında başlamıştır. Bu tarihten itibaren geliştirilen stratejik İK uygulamaları ile kurumsallaşma sürecine destek olunmuş; birim, bugün yönetimin önemli destek fonksiyonlarından biri haline gelmiştir. Zorlu Enerji Grubu'nun yeni işleri ile büyümesinden dolayı artan çalışan, lokasyon, iş alanı sayısı, yeni insan kaynakları sistemlerinin yaratılmasına vesile olmuştur. Bugün işe alımdan işten ayrılmaya kadar olan süreçte çalışanların motivasyonu, gelişimi ve etkin şekilde çalışmaları için yeni sistemlerin geliştirilmesine devam edilmektedir. 

 

İşe Alma

Zorlu Enerji Grubu, bünyesine katılmak isteyen tüm adaylara eşit mesafede durur.

 

Kendini doğru ifade edebilen, iş-özel hayat dengesini doğru kurgulayabilen, kariyeri ile ilgili hedefleri olan, başvurduğu sektöre karşı bilinçli yaklaşan genç ve hırslı takım arkadaşları ile çalışmayı hedefler.

 

Grubun ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bilgi, deneyim ve eğitime sahip olmaları durumunda, standart işe alım sürecini tamamlayan kişiler işe alınır. Yetkinlikleri ile birlikte, adayların teknik ve davranışsal özellikleri değerlendirilir.

 

İş başvurusu sonrasında mülakata çağırılan adaylara başvurulan pozisyonların niteliklerine göre yetkinlik bazlı mülakat, teknik mülakat, ingilizce seviye sınavı ve mesleki kişilik envanteri uygulamaları yapılır. Uygun görülen adayların referans kontrolü gerçekleştirilir. 

 

İşe alımda, şirketin hedefleri ile adayların bireysel hedeflerinin örtüşmesine önem verilir.

 

 

Performans Yönetimi

Grup hedeflerine ulaşılmasında en büyük katkı, çalışan performansıdır. Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine paralel olarak artan performansları; hem çalışanlar hem de Zorlu Enerji Grubu’nun kazanmasını sağlamaktadır. Grup şirketlerinin kendi alanlarındaki senelik hedefleri belirlenir ve şirket tepe yöneticileri ekipleriyle paylaşırlar. Çalışanların yetkinliklerine de odaklanan performans değerlendirme sistemi yılda bir kere, 6. ayını tamamlamış tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Performans değerlendirme sonuçları çalışanların ücretlerine yansıtılmakta; kariyer planlarını ve gelişim faaliyetlerini belirlemektedir. 

 

Ücretlendirme

Zorlu Enerji Grubu, ücret sistemini uluslararası geçerli yönetim araçlarını kullanarak; işlerin büyüklüğü ve derecelerine göre oluşturmuştur. Ülkenin ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak skalasını oluştururur, Grup içinde adil; sektörde rekabetçidir. Çalışanları performanslarına göre ödüllendirip, motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışır.

 

Kariyer Yönetimi

Çalışanların kariyer gelişimi için teknik ve davranışsal eğitimleri destekleyen Grup, yöneticilerini şirket içerisinden yetiştirmeyi hedefler. Pozisyon bazlı olarak tüm çalışanlara farklı seviyelerde yöneticilik eğitimleri verilerek bir üst pozisyonlara hazırlanmaları sağlanır. 

 

Çalışan, iş ve performans sonuçları, şirket içinde deneyimi ve yetkinliklerine göre; standartları belirlenmiş şirket içi yükselme sürecine dahil olur. Gereklilikleri yerine getirmesi durumunda bir üst pozisyona atanabilir veya rotasyonla farklı bir alanda çalışabilir. Yeni pozisyonuna uyum sağlaması ve başarılı olmasını sağlayacak gelişim ve eğitim imkanları sunulur.

 

ÇALIŞANLARIN YÖNETİME KATILIMI

 

Çalışanlar görüş, talep ve önerilerini yöneticilerine veya ilgili birimlere rahatlıkla iletebilmektedirler. Farklı lokasyonlara dağılmış yapısının kurum içi iletişimi engellememesi için bir çok sürecini elektronik ortama taşıyan Zorlu Enerji Grubu; tüm çalışanların her zaman ve her yerden erişebilecekleri kurumsal portal uygulaması olan “Açık Hat” iletişim programı ile çalışanların tüm soru öneri ve görüşlerini iletebildikleri şeffaf bir iletişim ortamı sunmaktadır.

 

Şirketler bazında yöneticilerin gerçekleştirdiği saha toplantıları ile karşılıklı iletişim ve geri bildirim ortamları oluşmaktadır. 

 

Grubu ilgilendiren köklü düzenlemeler, Başkanlık tarafından duyurulmakta; çalışanlar görüş ve önerileri varsa doğrudan en tepe yönetim ile iletişime geçebilmektedir.

 

ÇALIŞAN HAKLARI VE İŞ ETİĞİ

 

Uluslararası kurallarla belirlenmiş temel insan haklarına uymak ve bu kuralların korunmasını desteklemek Zorlu Enerji Grubu ilkelerinin başında gelmektedir. Çalışanlarının ırk, köken, din, cinsiyet, sosyal sınıf, millet, yaş, fiziksel engel ve kusurlar gibi farklılıklarına saygı gösteren ve her türlü ayrımcılığın karşısında olan Zorlu Enerji Grubu, işveren taahhütlerinin bir parçası olarak çalışanlarının kariyerlerini; kökenlerine ve inançlarına göre değil, performanslarına göre değerlendirir ve bu ana prensip ışığında her çalışan, fırsat eşitliğinden yararlanır. Bireyin saygınlığını, mahremiyetini, özlük haklarını koruyan ve kollayan Zorlu Enerji Grubu'nun tüm çalışanları da kurumuyla aynı refleksi gösterir. 

 

Zorlu Enerji Grubu'nda hiç kimse, görev tanımının kapsamı dışında kalan konularda iradesi dışında çalışmaya zorlanmaz. 

 

Çalışan ve kurum arasındaki mahremiyet ilişkisi her şirketin en açık anayasasını oluşturur. Buna göre çalışanların kişisel bilgileri, yetkili personel tarafından sadece işle ilgili olarak kullanılabilir. Zorlu Enerji Grubu bünyesinde çalışan herkes, kişisel bilgilerinin gizlilik ilkeleri çerçevesinde kurum içinde kalacağından ve yönetici onayı olmadan grup içinden veya dışından kimseyle paylaşılmayacağından emindir. Ayrıca çalışanlar da tescil edilmiş uygulamalar, şirket isimleri, veri tabanında bulunan bilgiler dahil tüm teknik bilgilerin gizliliğine tartışmasız riayet eder. 

 

Zorlu Enerji Grubu çalışanları, şirket içinden ve dışından; iş ve işlemler üzerinde etkisi olabilecek, yürürlükteki yasalara, alışılmış işletme uygulamalarına aykırı olan herhangi bir hediye ya da kişisel iyilik talep ve kabul edemez, ağırlamalarda bulunamaz. 

 

Hiçbir çalışanın, grubun saygınlığı veya itibarını etkileyecek kişisel bağlantıları ve/veya borç ilişkileri bulunmamalıdır. Yönetimin onayı olmadan, sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere başka kurumların yönetim kurullarında yer alınmamalıdır. 

 

Zorlu Enerji Grubu'nda hiçbir çalışan başka bir iş yapamaz, farklı bir tüzel kişilik adına iş ilişkisinde bulunamaz. 

 

Zorlu Enerji Grubu, daha önce değinildiği gibi temel insan haklarına saygılıdır. Bünyesinde yer alan her çalışanın da bir vatandaş olarak toplumsal hareketlere destek verme isteğini anlayışla kabul eder. Ancak çalışanlar, bu tür politik faaliyetlerinde Grup adına ahlaki ya da maddi hiçbir taahhütte bulunamazlar. Ayrıca her çalışan, bir hükümet kuruluşu veya kamu kurumunun, Grubu etkileyebilecek herhangi bir kararında rol almaktan kaçınmalıdır. 

 

Zorlu Enerji Grubu, çalışanlarının farklı görüşlerde olmasını destekler. Ancak bu, çalışanlara Grup adına politik veya kişisel fikirlerini medya ile paylaşma hakkı tanımaz. 

Her yıl bağımsız bir şirket tarafından gerçekleştirilen Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi ile Zorlu Enerji Grubu çalışanlarının memnuniyet ve bağlılıkları ölçülmektedir. Çalışma ortamından şirket yönetimine, performans değerlendirme sisteminden kurum içi iletişime ve ücret/yan haklara kadar çok farklı boyutlarda sorgulama yapılarak çalışanların beklenti ve değerlendirmeleri alınmaktadır. Anket sonuçları şirketlerin tepe yöneticileri ile paylaşılmakta; kendilerinden aksiyon planları istenmektedir. Ayrıca lokasyon bazlı sonuçlar çalışanlarla grup toplantıları ile paylaşılmakta; görüşleri alınmaktadır.

 

 

Zorlu Enerji Grubu’nda 6.ayını tamamlayan her çalışana uygulanan değerlendirme anketiyle; çalışanın şirket hakkındaki genel olarak değerlendirmesi, çalışma ortamı, yöneticisi, ekibi ve işiyle ilgili izlenim ve görüşleri alınmaktadır. Anket ve İK görüşmesiyle çalışanların gelecek planları ve hedefleri detaylandırılıp, öneri ve geri bildirimler bölüm yöneticileriyle paylaşılmaktadır.

Zorlu Enerji Grubu’nda çalışan tüm yöneticiler, çalışanlarının Grup’ta çalışmaktan memnun olmalarını sağlamakla görevlidir. Bu görevin içselleştirilmesi için, Başkanlık düzeyinden başlayarak tüm tepe yöneticilere “memnuniyet oranı” performans hedefi olarak verilmektedir.

2015 yılı itibariyle toplam çalışan sayısı 867’dir. Tüm çalışanlar beyaz yakalıdır.

Çalışanların yaklaşık %6’sını müdür ve üzeri yöneticiler oluşturmaktadır. %13’ü ilk kademe yönetici ve %81’ini çalışan yönetici altı pozisyonlarda görev almaktadır. (52 üst düzey-tepe yönetici ve müdürler, 114 ilk kademe yönetici ve 701 çalışan yönetici altı pozisyonda çalışmaktadır.

 


Çalışanların %15’i kadın %85’i erkek’tir. (136 kadın 731 erkek çalışan vardır.)


Çalışanların %42’si üniversite ve üzeri, %26’si ön lisans mezunudur. Lise ve altı çalışanlar toplam sayının %32’ini oluşturmaktadır. (368 çalışan üniversite ve üzeri, 225 çalışan önlisans,  239 çalışan lise ve 35 çalışan ilköğretim mezunudur.

Ortalama kıdem 6 yıldır.

 

İş ve Staj Başvuruları

 

Zorlu Enerji Grubu’ndaki iş fırsatları www.kariyer.net adresinden takip edilebilir veya başvurular doğrudan www.zorlukariyer.com adresi üzerinden yapılabilir.

 

Yurtiçi ve yurtdışındaki projelerimizde, çoğunlukla mühendis kökenli uzman ve yöneticiler görevlendirilir. Çok iyi derecede İngilizce ve yurtdışındaki projeler için o ülkenin dilinin bilinmesi ve sektörel deneyim, adaylarda aranılan ortak niteliklerdir. Uzman pozisyonları için en az 3-5 yıl; yöneticilik pozisyonları için en az 8-10 yıllık proje tecrübesi aranmaktadır.

 

 

Santral ve işletmelerde mühendis ve teknisyen alımı, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmaktadır. 

 

Grubumuzda, yaz aylarında üniversite öğrencileri için staj olanağı sunulmaktadır. Bunun için, öğrencilerin eğitim alanları ve kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak bir seçme süreci gerçekleştirilmektedir. Staj başvuruları Nisan ayı içerisinde incelenir ve staj için uygun görülen adaylar ile iletişime geçilir.