Baca ve İç Tesisat Kontrol

BACA NEDİR ?
 

Baca, atık gazların en güvenli biçimde atmosfere atılması için binanın içinde, binaya bitişik veya açık havada serbest olarak inşa edilmiş ve inşaat tekniği kurallarına uygun şartları sağlayan sistemdir. Yakma sistemlerinde insan sağlığını tehdit eden en önemli nedenlerin başında bacaların hatalı tasarımı, yapımı ve işletilmesi gelmektedir. Bacaların tesisinde malzeme, montaj ve boyutlandırma ulusal/uluslararası normlara göre yapılmalıdır.
 EMNİYETLİ BİR BACADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 

• Yüksek bina bacalarında genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.
• Ortaya çıkabilecek herhangi bir kurum yangınında meydana gelecek yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olmalıdır.
• Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olmalıdır.
• Bacalar mümkün olduğunca dik yapılmalıdır.
• Bacalar; bacanın sebep olmadığı, 90 dakika süren yangın durumunda yangına karşı direnç göstermeli ve bu süre zarfında yangın baca yolu ile diğer katlara sıçramamalıdır.
• Kolay kontrol edilebilir ve temizlenebilir olmalıdır. Temizleme kapağı bulunmalıdır.
• Standartlara uygun üretilmiş baca ve baca elemanları seçilmelidir.
• Çekiş performansı yüksek olmalıdır. Yani baca kesiti yakıcı cihaza uygun seçilmelidir.
• Baca gazlarının oluşturacağı asitlere ve neme karşı dayanıklı olmalıdır.
• Yapı olarak mukavim olmalı ve sızdırmaz yapıda olmalıdır.
• Baca yüzeyi, sıcak gazların sebep olduğu ısıl gerilmelere dayanabilecek özellikte olmalıdır.
• Mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde bacanın bina dışında yapılması halinde, soğumaması için gerekli ısı yalıtım ve dış koruması yapılmalıdır.
 

BACA MEVZUATLARI

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
 

Bacalar
Madde 47 – (Değişik:2.9.1999/23804 R.G.) Binalarda baca yapma koşulları aşağıda belirtilmiştir.
a ) Kaloriferli binaların konut olarak kullanılan bağımsız bölümlerinde oturma ve yatma hacimlerinin en az birinde ve sıcak su tesisatı bulunmayan banyo ve mutfaklarında, sobalı binalarda ise hela ve koridor hariç tüm piyeslerinde duman bacası yapılması zorunludur.
Kaloriferli umumi binaların her katında en az (1) adet duman bacası yapılması gereklidir.
Konut olarak kullanılan sobalı binaların ticari kullanışlı bağımsız bölümlerinde birer adet duman bacası yapılması zorunludur.
Bacaların Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun yapılması zorunludur.
 

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

Karar Sayısı : 2007/12937
Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”’in yürülüğe konulması ; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine 7126 sayalı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Sobalar ve Bacalar
MADDE 58 – (1) Baca tesisatının, ilgili Türk Standartlarındaki esaslara uygun olarak olması şarttır. Her kazan için tercihen ayrı baca kullanılır, Soba ve şofben boruları kazan bacalarına bağlanamaz.
(2) Kazan dairesi için ayrıca havalandırma bacası yapılır. Baca çekişinin azalmaması bakımından, bacaların mümkün ise, komşu yüksek binalardan en az 6 m uzaklıkta yapılması ve ait olduğu bina mahyasının en az 0,8 m üzerine kadar çıkarılması gerekir.
(3) Kazana ait baca duvarları 500°C sıcaklığa dayanıklı olan malzemeden yapılır ve yapılmasında delikli tuğla ve briket kullanılamaz.
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Karar Sayısı : 2009/15316
Ekli “ Binaların Yangınların Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 8/7/2009 tarihli ve 2313 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/08/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ (12) Doğal gaz kullanılan kombi ve şofbenlerin bacaları ile cihazları bacaya bağlayan boruların paslanmaz çelik ve birleşme noktalarındaki kelepçelerin sızdırmaz olması gerekir. Bacaların yapımı, yıllık bakımı ve temizliği gaz dağıtım şirketlerinin belirleyeceği uzman ve eğitimli kişiler tarafından yaptırılır ve bu kişiler tarafından bacalar ve temiz hava girişleri kontrol edilir. Baca sensörü olmayan cihazların kullanılmasına izin verilmez.”
 

YAPI MAZLEMELERİ YÖNETMELİĞİ
 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(89/106EEC)
Teknik Şartnameler ve CE Uygunluk İşareti
MADDE 6 – İnşaat işlerinin uygun şekilde tasarlanıp yapılması şartıyla, içerisinde kullanıldıkları inşaat işlerinin 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri karşılamasına imkan veren malzemeleri CE işareti taşıması halinde kullanıma uygun kabul edilir.
 
 
BACA MEVZUATINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.